Logo Hogeschool Zeeland

Veelgestelde vragen

Voor wie is dit dashboard bedoeld?

Het dashboard is bedoeld voor iedereen die wil weten hoe het momenteel is gesteld met de kwaliteit van leven, wonen, werken en de leefomgeving in de gemeenten en wijken van Zeeland. De cijfers kunnen het breed maatschappelijke gesprek voeden tussen o.a. inwoners, ondernemers, overheden en kennisinstellingen. Welke uitdagingen zijn er? Waar liggen de risico’s? Waar de kansen? Aan welke opgaven dient prioriteit gegeven te worden? En wat kan iedereen bijdragen om de gestelde doelen te realiseren? Het document ‘Aan de slag met brede welvaart als gemeente’ van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) biedt gemeenten handvatten om met de cijfers (o.a. van ons dashboard) aan de slag te gaan.

Wordt dit dashboard geactualiseerd?

Het dashboard is primair ontwikkeld om de (gemeente- en wijk-) cijfers uit het onderzoek Leven in Zeeland 2021 in de context van brede welvaart toegankelijk te presenteren. Er zijn nog geen plannen voor een actualisatie van het dashboard. Een groot deel van de indicatoren in het dashboard is gebaseerd op het vierjaarlijkse bevolkingsonderzoek Leven in Zeeland. Deze indicatoren zouden dus pas op zijn vroegst in het jaar 2026 kunnen worden geactualiseerd.

Hoe verhoudt dit dashboard zich tot de rapportage ‘Leven in Zeeland 2021’?

Een groot deel van de indicatoren in het dashboard is gebaseerd op het vierjaarlijkse bevolkingsonderzoek Leven in Zeeland 2021. De dataverzameling, -verwerking en -analyse is ook in die context gedaan. De toegevoegde waarde ten opzichte van de rapportage Leven in Zeeland 2021 is drieledig:

  1. In het dashboard worden álle indicatoren op gemeente- en wijkniveau gepresenteerd, tenzij er te weinig respons is of de cijfers niet beschikbaar zijn. In Leven in Zeeland 2021 ligt de nadruk op de provinciale en gemeentecijfers.
  2. In de visualisaties van het dashboard worden de indicatoren primair weergegeven als relatief verschil (gunstige of ongunstig) ten opzichte van het Zeeuws gemiddelde. Daarbij worden ook de waarden van de indicatoren gegeven. In Leven in Zeeland 2021 ligt in de presentatie van de uitkomsten de nadruk op de feitelijke waarden en wordt alleen in de duiding ingegaan op de statistische relevantie van verschillen.
  3. In het dashboard zijn enkele indicatoren toegevoegd die niet aan bod komen in de rapportage Leven in Zeeland 2021, namelijk over inkomen, woningprijzen en milieu.

Hoe moet ik de verschillen ten opzichte van het Zeeuws gemiddelde duiden?

Door middel van vijf kleuren wordt aangegeven of en in welke mate het cijfer van de gemeente gunstig dan wel ongunstig afwijkt van het Zeeuws gemiddelde. Een ‘ongunstig’ verschil ten opzichte van het Zeeuws gemiddelde betekent niet per se dat het cijfer slecht is en andersom betekent een ‘gunstig’ verschil ook niet per definitie dat het cijfer uitzonderlijk goed is. Om dat te bepalen zou je bijvoorbeeld ook moeten kijken naar hoe het Zeeuws gemiddelde zich verhoudt tot die van andere regio’s in Nederland. Voor een deel van de indicatoren wordt dat laatste zichtbaar in de Regionale monitor brede welvaart van het CBS.

Wat kan ik met deze cijfers voor (gemeentelijk)beleid?

Een cijfermatige scan van brede welvaart vormt, volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de eerste stap om lokaal aan de slag te gaan met brede welvaart. Het volledige stappenplan ‘Aan de slag met brede welvaart als gemeente’ werd in maart 2022 gepubliceerd en is hier te vinden.