Logo Hogeschool Zeeland

Uitleg bij het dashboard

Dit dashboard biedt de mogelijkheid om cijfermatig en vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar de welvaart in de gemeenten en wijken van Zeeland. We richten ons daarbij niet alleen op de materiele welvaart van inwoners, maar kijken ook naar andere zaken die het welzijn van inwoners beïnvloeden zoals hun (ervaren) gezondheid, hoeveelheid (buurt)contact, mobiliteit, het milieu en de werk-privébalans. Deze bredere kijk op welvaart noemen we ‘brede welvaart’. De hier gepresenteerde cijfers geven een beeld van de brede welvaart in de gemeenten en wijken van Zeeland. De cijfers kunnen bijdragen aan het maken van goed onderbouwde (beleids)keuzes en de basis vormen voor het verdere gesprek tussen inwoners, het onderwijs, bedrijfsleven en de (lokale) overheden.

Indicatoren

Met 44 indicatoren wordt een beeld gevormd van de brede welvaart in de gemeenten en wijken van Zeeland. Deze indicatoren zijn grotendeels geïnspireerd op de regionale monitor brede welvaart van het CBS. Het CBS heeft zorgvuldig een uitgebalanceerde set indicatoren geselecteerd ‘die alle relevante aspecten [van brede welvaart] adequaat beschrijft en die zoveel mogelijk is gevrijwaard van politieke en persoonlijke voorkeuren’. De meerwaarde van ons dashboard is dat we met het bevolkingsonderzoek ‘Leven in Zeeland’ gegevens hebben voor alle indicatoren op gemeenteniveau en zelfs uitspraken kunnen doen op wijkniveau. ‘Leven in Zeeland’ is een bevolkingsonderzoek waaraan in 2021 bijna 13 duizend inwoners van 16 jaar en ouder die wonen in Zeeland hebben meegedaan (zie ook toelichting bij ‘Onze enquête Leven in Zeeland’).

De 44 indicatoren zijn opgedeeld in vier thema’s - ofwel vier hoofdonderdelen van brede welvaart:

  • Inkomen en arbeid (bijvoorbeeld arbeidsparticipatie, inkomen, opleidingsniveau en ervaren werk-privébalans);
  • Samenleven en subjectief welzijn (bijvoorbeeld hoeveelheid contact, regionale verbondenheid, vertrouwen en tevredenheid met het leven);
  • Milieu en gezondheid (bijvoorbeeld hoeveelheid natuurgebied, tevredenheid met buitengebied, overlast van industrie, verkeer en landbouw en ervaren gezondheid;
  • Leefomgeving (bijvoorbeeld woonbeleving, veiligheid, bereikbaarheid en sociale overlast).

Opbouw van het dashboard

Op de startpagina van het dashboard kunt u een gemeente aanklikken waarvan u de resultaten wilt zien. Na het aanklikken van een gemeente krijgt u informatie over de brede welvaart in deze gemeente. Deze cijfermatige informatie krijgt u via een hoofwiel met gegevens over de 44 indicatoren en via vier subwielen waarbij de indicatoren zijn onderverdeeld in de vier hoofdthema’s (zie ook toelichting bij ‘indicatoren’). Om meer informatie over een bepaalde indicator te krijgen klikt u op de indicator. Het dashboard geeft dan verdere informatie over de geselecteerde indicator in de betreffende gemeente. Zo kunt u bijvoorbeeld kijken naar de verschillen tussen wijken en de Zeeuwse gemeenten met elkaar vergelijken. U vindt er ook informatie over hoe de indicator is gemeten en welke bron er is gebruikt.

Gemeente- en wijkverschillen

Vijf kleuren geven per indicator aan of en in welke mate de gemeente / wijk gunstig dan wel ongunstig scoort ten opzichte van het Zeeuws gemiddelde. De kleuren zijn bepaald met een statistische berekening (bij het gebruik van enquêtegegevens uit ‘Leven in Zeeland’) of met de berekening van indexcijfers (bij het gebruik van gegevens uit externe bronnen). Een rode of oranje indicator laat zien dat de gemeente/wijk ongunstig afwijkt van het Zeeuws gemiddelde. Een donker- of lichtgroene indicator betekent dat de gemeente/wijk gunstig afwijkt van het Zeeuws gemiddelde. Een legenda van de kleuren staat naast de ‘wielen’ en figuren in het dashboard.

Onze enquête ‘Leven in Zeeland’

Voor het dashboard maken wij vooral gebruik van gegevens uit onze enquête ‘Leven in Zeeland’ uit 2021. Voor dit onderzoek werden 52.312 inwoners van Zeeland van 16 jaar en ouder benaderd. Alle Zeeuwse gemeenten trokken een (willekeurige) steekproef van inwoners uit hun Basisregistratie Personen (BRP). De inwoners kregen op hun huisadres een uitnodigingsbrief met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst kon via internet of via een bijgevoegde papieren vragenlijst. Van de inwoners die werden uitgenodigd deden uiteindelijk 12.714 mee aan het onderzoek (een respons van 24%). Het veldwerk liep van 18 mei tot en met 29 juni 2021. De omvang van de steekproef had als doel om per wijk 400 inwoners van 16 jaar en ouder te benaderen. In sommige wijken wonen echter minder dan 400 inwoners; in deze wijken werden daarom alle inwoners uitgenodigd. In sommige wijken deden te weinig inwoners mee aan het onderzoek waardoor we voor deze wijken geen betrouwbare uitspraken kunnen doen. Wij presenteren alleen gegevens van een wijk als:

  • Het aantal respondenten op minimaal 30 ligt voor wijken met minder dan 200 inwoners.
  • De respons in de wijk minimaal 20% is.

Deze criteria zijn mede gebaseerd op andere wijk- en buurtmonitors in het land. Van de 169 wijken in Zeeland voldeden er 32 niet aan onze criteria.