Logo Hogeschool Zeeland

Leven in Zeeland: gemeente- en wijkcijfers

Brede welvaart in de Zeeuwse gemeenten

De hier gepresenteerde cijfers laten zien hoe de 13 gemeenten en 169 wijken van Zeeland ervoor staan op sociaal, fysiek en economisch gebied, en vormen een thermometer van brede welvaart in de regio. We presenteren cijfers van 44 indicatoren die zijn verdeeld over vier hoofdthema's: (1) Inkomen en arbeid, (2) Leefomgeving, (3) Milieu en gezondheid en (4) Samenleven en subjectief welzijn.

Voor alle indicatoren wordt weergegeven óf en in welke mate de gemeente/wijk gunstig dan wel ongunstig afwijkt van het Zeeuws gemiddelde. De gepresenteerde cijfers kunnen bijdragen aan het maken van goed onderbouwde (beleids)keuzes en kunnen de basis vormen voor het verdere gesprek tussen inwoners, het onderwijs, bedrijfsleven en de (lokale) overheden.

Klik in de kaart een gemeente aan voor een beeld van de brede welvaart in de betreffende gemeente.

Select...
Hoofdrapportage Leven in Zeeland
Met een Zeeuws bevolkingsonderzoek als basis en de regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS als vertrekpunt heeft HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving in beeld gebracht hoe de Zeeuwse inwoners de kwaliteit van leven in Zeeland op dit moment ervaren ('hier en nu') en welke verwachtingen zij hebben ten aanzien van de toekomst ('later'). In zeven thematische vensters is stapsgewijs een beeld gevormd over hoe Zeeuwen aankijken tegen het wonen, werken en leven in Zeeland. Aan het bevolkingsonderzoek uit 2021 hebben bijna 13.000 Zeeuwen van 16 jaar en ouder meegedaan. Bekijk onze publicatiepagina voor meer informatie over de opzet en resultaten van dit onderzoek (publicaties.kczs.nl).